Informatie over Boloo Marktplaats

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Boloo B.V.

De besloten vennootschap Boloo B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 75993228 en is gevestigd aan de Mariëndijk 28, 2675 SV te Honselersdijk. Door de Website te bezoeken, gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die door Boloo worden aangeboden.

 

Artikel 1   Algemeen

1. In deze gebruiksvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding tot het verrichten van diensten van een Lid aan Gebruiker.

3. Account: het profiel dat bij Gebruiker hoort en toegang geeft tot de functionaliteiten van de Website.

4. Boloo: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker.

5. Diensten: de ter beschikkingstelling van de Website en het publiceren van het Aanbod ten behoeve van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

6. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf gebruik maakt van de Website.

7. Lid: Het Bedrijf dat een dienst aanbiedt via de Website van Boloo.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en Boloo, alsmede voorstellen van Boloo voor Diensten die door Boloo aan Gebruiker worden verstrekt en die door Gebruiker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Boloo.

9. Website: de website die door Boloo wordt gebruikt is https://marktplaats.boloo.co/.

 

Boloo heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Boloo raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website, deze gebruiksvoorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Boloo aanbiedt en op elke Overeenkomst tussen Boloo en Gebruiker.

2. Afwijking van deze gebruiksvoorwaarden is niet mogelijk.

3. Boloo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Boloo. Boloo zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van Boloo.

4. Als aanbieder van de Website, is Boloo geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruikers onderling.

5. Boloo heeft geen controle over, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, beschikbaarheid, volledigheid,  juistheid en/of (il)legaliteit van het Aanbod, of de Gebruiker die het Aanbod heeft geplaatst. Boloo wijst erop dat elke Gebruiker een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of het getoonde Aanbod voldoet aan het hierboven genoemde.

6. De Website en/of het Aanbod kan links bevatten naar websites van derden. Op de websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Boloo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of de juistheid van de (inhoud van de) websites van derden. Een link op de Website en/of Aanbod naar een derde is nimmer aan te merken als een goedkeuring van Boloo van de (diensten van) de derde.

 

Artikel 3   Gebruik van de Website

1. De Overeenkomst voor het gebruik van de Website wordt aangegaan voor de duur van één jaar en is tussentijds niet opzegbaar. De looptijd van de Overeenkomst wordt na afloop stilzwijgend verlengd met een nieuwe periode van 12 maanden, tenzij Gebruiker uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de datum van verlening schriftelijk opzegt.

2. Boloo kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een Account, het voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

3. Het verifiëren van Gebruikers is niet waterdicht. Desondanks neemt Boloo alle in redelijkheid te nemen maatregelen die van haar verwacht kunnen worden met betrekking tot het verificatieproces. Een Gebruiker kan dienaangaande verplicht zijn om een vorm van (overheids)identificatie of andere informatie te verstrekken. Tevens heeft Boloo het recht om Gebruikers te screenen op basis van openbare registers van strafrechtelijke veroordelingen (indien beschikbaar).

4. Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boloo. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van het Aanbod.

5. De (inhoud van) de Website en Aanbod kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door de Website te gebruiken gaat elke Gebruiker ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Boloo en/of de Gebruiker die het Aanbod heeft geplaatst. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

6. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Boloo en derden, alsmede op de goede naam van Boloo. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke berusten uitsluitend bij Boloo en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. Het is een Gebruiker verboden om de inhoud te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, in licentie te geven, verkopen of anderszins te exploiteren. Een Gebruiker heeft slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te maken van de Website.

7. Gebruiker is het voorts niet toegestaan om de (persoons)gegevens van Gebruikers die een Aanbod op de Website hebben geplaatst te verwerken, verzamelen of op andere wijze te gebruiken ten behoeve van acquisitie of het aanbieden van banen.

8. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boloo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website aan Boloo worden verstrekt.

9. Boloo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Boloo is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Boloo bekend was.

10. Een Gebruiker heeft toegang tot de informatie zoals gepubliceerd en weergegeven op de Website. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website, Aanbod of in zijn Account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Boloo onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen Account aanpassen.

11. Boloo is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

12. Boloo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

 

Artikel 4   Het Account

1. Elke Gebruiker dient een Account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Website, zoals het publiceren of bekijken van een Aanbod.

2. Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij bevoegd is om een Aanbod te plaatsen en alle benodigde toestemmingen en licenties verschaft aan Boloo (voor zover nodig) ten behoeve van de juiste uitvoering van de Overeenkomst. Indien Gebruiker in strijd handelt met voornoemde komt Boloo het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.

3. De Gebruiker dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen om gebruik te maken van de Website:

a.     De Gebruiker dient een Account bij Boloo te hebben;

b.     De Gebruiker is minimaal 18 jaar oud;

c.      De Gebruiker is per e-mail bereikbaar.

4. Het Account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord of met een Facebookaccount.

5. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het Account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de (mobiele) apparatuur waarop hij gebruik maakt van de Website, alsmede voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Boloo raadt de Gebruiker dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

7. Het Account is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Account.

8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Boloo. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

9. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de Website.

10. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende voorwaarden te houden en dient zich te onthouden van:

a.     Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Boloo, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

b.      Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Boloo of eventuele andere Gebruikers hindert of schade toebrengt.

11. Indien Gebruiker enige van bovengenoemde gedragingen vertoont dan wel anderszins schade veroorzaakt of enige handelingen verricht waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit schade toebrengt aan de Website of de servers (van Boloo) en hiervoor (reeds) door Boloo gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Boloo het recht om Gebruiker permanent de toegang te weigeren, zonder te zijn gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding aan Gebruiker.

12. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor alle inhoud die de Gebruiker beschikbaar stelt op of via de Website. Door het plaatsen van informatie op de Website, garandeert de Gebruiker dat zij de eigenaar is van alle gegevens die zij publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren/ te openbaren op de Website. Gebruiker staat ervoor in dat alle informatie en/of gegevens die zij via de Website publiceert, vrij is van daarop rustende intellectuele eigendomsrechten van derden, noch een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving.

13. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Boloo onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken en/of eventuele gebreken zelf herstellen.

14. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop zij de Website gebruikt, beveiliging van inloggegevens en meer. Indien Gebruiker content, gegevens en informatie op de Website van Boloo plaatst, komt het gebruik en de inhoud van deze content voor de rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor alle gegevens, informatie en content  die hij op de Website plaatst of laat plaatsen.

 

Artikel 5   het Aanbod

1. Boloo publiceert het Aanbod van en namens de leden die aangesloten zijn op de (marktplaats van de) Website. De in het Aanbod vermelde informatie is afkomstig van de betreffende Lid. Boloo is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige fouten in de door de Lid aangeleverde informatie in het Aanbod. Hieronder wordt tevens verstaan, maar is niet beperkt tot afbeeldingen, omschrijvingen van het product of prijzen.

2. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Gebruiker in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding jegens Boloo. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).

 

Artikel 6  Overeenkomst met Lid

1. Boloo biedt uitsluitend een Website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken, of de uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Lid. Indien Gebruiker een dienst afneemt van Lid dient Gebruiker voor het sluiten van de overeenkomst eventuele algemene voorwaarden van Lid te lezen en daarmee akkoord te gaan.

2. Lid is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Lid. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de Lid. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

3. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst op afstand met Lid te herroepen, binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst, tenzij Lid met instemming van Gebruiker reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Gebruiker ziet met voornoemde instemming af van haar herroepingsrecht.

 

Artikel 7   Onrechtmatig handelen

1. Ingeval van (mogelijke) strafbare en/of onrechtmatige handelingen is Boloo verplicht hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.  Boloo komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen.

2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.

3. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Boloo of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Boloo tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van aanbiedingen, reacties en meer. Boloo zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is Boloo aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.

4. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Boloo over inbreukmakende of illegale aanbiedingen, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via legal@Boloo.co.

 

Artikel 8   Beschikbaarheid Website

1. Boloo staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Boloo spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Boloo is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Boloo is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

2. Boloo is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Boloo ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Website. Boloo kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruikers, de beschikbaarheid van de Website beperken indien Boloo dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Boloo, of om onderhoud uit te voeren aan de Website. Boloo is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan de Website en kan nieuwe functionaliteiten en introduceren. Boloo zal de Gebruikers zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan de Website, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op eventuele contractuele verplichtingen.

3. Boloo heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de communicatie door gebruikers en leden, en geeft geen garantie over de geschiktheid of beschikbaarheid van het Aanbod, de bevoegdheid van een Lid om een Aanbod te plaatsen, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar het Aanbod zoals weergegeven. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. Boloo is nimmer aansprakelijk indien het Aanbod niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

 

Artikel 9   Betaling en incassobeleid

1. Gebruiker is de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Boloo voor het gebruik van de Website.

2. Gebruiker heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden wegens het, al dan niet vrijwillig, beëindigen van het gebruik van de Website.

3. Gebruiker dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Boloo, dan wel via de door Boloo aangewezen betaalmethode. Eventuele aanvullende kosten in verband met betalingen vanuit of naar het buitenland komen voor rekening van Gebruiker.

4. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Boloo zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

5. Indien Boloo meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

 

Artikel 10   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

1. Boloo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Boloo de betrokkene hierover informeren.

2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Boloo verwerkt worden. Gebruiker staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Gebruiker Boloo tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Boloo op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Indien Boloo persoonsgegevens verwerkt van medewerkers, klanten of andere personen waar Boloo redelijkerwijs mee in aanraking komt bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Gebruiker, treedt Boloo hierbij slechts op als verwerker in de zin van artikel 4 van de AVG en Gebruiker als Verwerkingsverantwoordelijke. Partijen dienen dienaangaande een verwerkersovereenkomst te sluiten.

 

Artikel 11   Beperking van Aansprakelijkheid

1. Boloo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Boloo, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Boloo en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Boloo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Boloo aansprakelijkheid uit voor alle schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Boloo, (ii) het gebruik van de diensten van leden van de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Boloo en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website.
3. Boloo sluit alle gevolgschade uit, waaronder tevens verstaan indirecte schade, winstderving en bedrijfstagnatie.

4. Indien en voor zover Boloo aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat Gebruiker aan Boloo betaald heeft in het kader van de Overeenkomst, doch ten hoogste tot een jaar (12 maanden) voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
5. Boloo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

6. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Boloo vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Boloo binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Boloo.

 

Artikel 12   Vrijwaring

Gebruiker en Gebruiker vrijwaren Boloo voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (ii) het gebruik van de Diensten van Boloo, (ii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en  (iii) het sluiten van een overeenkomst naar aanleiding van een Aanbod.

 

Artikel 13   Intellectuele eigendomsrechten

Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Boloo, alsmede op de goede naam van Boloo. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Boloo waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Boloo en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 

Artikel 14   Klachten

1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Boloo, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via legal@boloo.co als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Boloo de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Boloo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 15   Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Boloo vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de Overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

 

Artikel 16   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Boloo en Gebruiker, en Boloo en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Boloo en Gebruiker, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Honselersdijk, 2 april 2020